Logga

 

  • Trafikintensiteten av fordon på Sörgårdsvägen är mycket hög under morgon-/eftermiddagstimmarna före samt efter arbete. Tillsammans med den intensiva busstrafiken till och från Sörgårdsvägen, som från skolhållet behöver korsa över till Värsta Allé, skapar det ofta köer och trafiksituationer med irriterade och signalerande bilar och bussar som följd. Mycket nära denna kritiska vägkorsning föreslås alltså en ny garageutfart från exploateringsfastigheten. Nya in/utfarten till fastigheten ligger dessutom i nedförsbacke (halt o problematisk väglag i just denna backe vintertid, brukar vara svårt för bussar att stanna före korsning med på glidningar av fordon som följd, SL erfar detta problem). Baserat på ovanstående fakta är denna utfart för in-/utfart av fordon till fastigheten mycket ogynnsam. Redan köande bilar på Sörgårdsvägen innebär att ut/in-farten till fastigheten kommer blockera trottoar och riskfyllda situationer för alla barn och ungdomar som strömmar upp/från Solhemsskolan inkl. Gymnasium.
    Slutsats: Anser att placering av fastigheten är ogynnsam för redan ansträngd trafiksituation samt innebär en utökade risk, enl. beskrivningen ovan, för den stora mängden barn och ungdomar i gångstråket som måste beaktas!
  • Enl. samrådshandlingarna är parkeringstalet mycket låg räknat i föreslagen fastighet. Det finns ingen närliggande parkeringsbuffert i området för att inhysa fler parkerade fordon. Centrum har 2h parkering och är redan proppat på e.m och helger. På närliggande gator till Spånga Centrum, såsom Antons Backe, har det senaste året börjat uppstå problem pga. ökad utnyttjande genom att tågpendlare och centrumbesökare ställer sitt fordon på närliggande smågator. Antons Backe är för smal att parkera efter för att möjliggöra bredare servicefordon, sopbilar, brandkår mm att kunna passera. Enl. uppgifter från staden förbereds P-förbud skyltar att sättas upp inom kort.
    Slutsats: Exploateringsfastigheten skulle skapa parkeringskaos i Spånga eftersom tilltänkta p-platserna är underdimensionerade i underbyggt garage.