Logga


Spånga centrum och Solhems villastad har idag en skön och vacker avvägd infart mellan stad och villa. Värsta gårds före detta ägor omgiven av odlad mark och skog har vuxit fram under mer än hundrafemtioårs tid till en av Sveriges första villastäder och ett myllrande centrum som har till uppgift att transportera pendlande stockholmare och förse kringboende med all sorts service i ett trevligt centrum, som påminner om ett småstads centrum.

Värsta gård och Svandammen med omgivande bebyggelse, skolorna, församlingshuset, de låga gulputsade tvåplanshusen med lägenheter och Lillskogen representerar en fin övergång mellan stad och villa, den visar koppling mellan nu och då, ett historiskt perspektiv mellan gammalt och nytt, arkitektoniskt, miljömässigt och estetiskt. Här finns en myllrande verksamhet som ryms tillsammans. Solhem har också ett rikt fågelliv, djurliv (salamanderdammen) och växtliv som vittnar om att det funnits mycket gynnsam miljö för olika arter att frodas på denna geografiska plats.

Här är Lillskogen en viktig parameter. Spångaborna och alla skolor (Solhemsskolan och Spånga gymnasium), förskolor (Tornbackens förskola och Dvärgbjörkens förskola) och annan verksamhet (t.ex. Spånga Scoutkår) njuter av sin Lillskog som finns på ett kvarters avstånd och fyller många funktioner. Vi tar oss gärna en promenad i skogen, slår oss ner där på en stubbe eller plockar bär eller grönt, ordnar snitslad bana, samlar motionärer i backen för gemensam träning, går ut med fåren från Djurgymnasiet etc. Se bif. Bild från Förskolan Dvärgbjörken nedan.

Vi är stolta över att bo i Spånga och Solhem. Även Stockholms Stadsmuseum är stolta över denna plats.

  • Enl. samrådshandlingarna skulle ”den tillkommande bebyggelsen ansluta sig typologiskt till den befintliga centrumbebyggelsen”. Detta är ett ensidigt argument eftersom exploateringsfastigheten sträcker sig en bra bit upp på Sörgårdsvägen nära andra fastigheter. Anser att fastigheten där av inte ansluter typologiskt varken till närliggande villagata i söder och heller inte till befintlig lägre hyresfastighet mitt emot på Sörgårdsvägen i norr. Exploateringsförslagets påpekande att ny bebyggelse kommer ansluta till befintlig bebyggelse håller vi inte med om. Jämförelse med andra fastigheter nära objektet i alla riktningar är minst lika viktig. Det uppfattas i samrådshandlingarna att man bara jämför den östra gaveln höjd (nedre östra fastighetskroppen) med fastigheten närmast centrum (konsumhuset).
Slutsats: Anser att bebyggelseförslagets fasad mot övriga bebyggelse måste beaktas och inte minst den västra övre fastighetskroppen närmast svandammen. Den västra gaveln bryter markant med övrig bebyggelse och ansluter inte typologiskt