Logga


Enligt Stadens parkplan för Spånga Tensta - Godkänd av Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2010-10-28. Så strider avveckling av denna naturmark på många punkter emot denna parkplan. Citerar här ett antal punkter ur parkplan som detaljförslaget och exploateringen inte tar hänsyn till:

  • Råder en brist på offentliga naturytor i Spånga. I parkplanen s.27 framgår tydligt att exploateringsområdet med Lillskogen är det enda centrumbelägna naturområdet i gamla Solhem väster om järnvägen. I utkanten av Solhem finns flera men inget centralt, d.v.s. behåll naturområdet orört!
  • ”Med tanke på avsaknaden av större sammanhängande parkområden inom stadsdelen är sambanden med omgivande grönstruktur viktig. Sammanhängande gröna stråk utan barriärer som kopplar viktiga målpunkter och den befintliga grönstrukturen viktiga”. Varför bryta gröna stråket med ny bebyggelse?
  • I parkplanen s.32 hävdas vikten av ”God kommunikation med brukarna och känsla av delaktighet är en viktig del i att hålla stadsdelens grönytor i gott skick”. Genom att stödja innevånarnas känsla och vikt för att behålla de få gröna naturområdena kan just denna brukarmedverkan garanteras främjas.

 

  • Planområdets naturmark förstärker Svandammen och förstärker det gröna gångstråket från centrum upp till skolan. Den planerade bebyggelsen sett utifrån den utsikt och vy man som parkbesökare beskådar från Svandammen, den så kallade praktparken, är en ”styggelse” och passar inte in varken estetiskt eller arkitektoniskt anser vi.

Parkplan Spånga 2011