Logga

 

  • Miljöförvaltningen skriver att exploateringsområdets naturmark ingår i ett högst troligt spridnings zon för groddjur. Den biologiska mångfalden och reproduktionsplatsen behöver stärkas och inte försvåras vilket borde föranleda en djupare miljöutredning av markytans betydelse. Även konsekvenser på groddjuren i området runt ödeldammen pga all sprängning och markvibrationer under grundläggningsarbetet av de nya fastigheterna behöver utredas. Det måste understrykas att sprängningsarbetet kommer vara av betydande omfattning i just denna exploatering.

Slutsats: Exploateringens konsekvens på groddjurens närvaro och reproduktion enl. synpunkterna ovan behöver utredas vidare. Om naturvårdsexperter hävdar att dylik utredning är svår att utföra med tillförlitlighet hävdar vi att detta skulle vara starkt motiv till att inte chansa och trotsa risken med att genomföra föreslagen exploateringen! Vår jord och miljö måste vi ta ansvar för!

  • I Solhem och i synnerhet mellan kullen här vid Antons backe och Svandammen finns ett mycket rikt fågelliv. Mängden gamla höga träd i Lillskogen vid exploateringsområdet är en viktig plats för dessa fåglar bl.a. olika sorters hackspettar.
    I parkplanen s.34 hävdas dessutom att ”Där möjlighet finns, framför allt i naturområden, bör gamla och ihåliga träd sparas då de utgör viktiga livsmiljöer för många växt och djurarter.”
    Slutsats: Baserat på våra observationer anser via att en specifik utredning bör göras av artrikedom och påverkan av exploatering!
  • I exploateringsområdets övre del där bebyggelse föreslås finns et stort fält av blåsippor. Denna växtart vet vi alla är en fridlyst och hotad art. Dessutom kan inte nog understrykas värdet för oss spånga bor att få beskåda denna blomsterprakt i gångstråket ner/upp från centrum.
  • Enl. samrådshandlingarna ”ligger den del av grönområdet som föreslås exploateras i en ogynnsam norrsluttning”. I realiteten gäller detta endast de allra brantaste delarna av exploateringsytan längst i öster ovanför bergrummet. Dagligen går människor ner/upp i Lillskogen till centrum både i den mycket branta delen till den minst kuperade. Förskolegrupper och ungdomar från skola/gymnasium använder skogen dvs naturmarken används i dess helhet. Marken ligger i en norrsluttning så är den inte som påstått ogynnsam för att användas eftersom det inte finns nån annan närliggande naturmark så används den flitigt och fyller ett viktigt syfte. Sluttningen gör den på ett sätt ännu mer intressant att vistas i.

 

 

Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4