Logga

 

Solhem utpekas i Stockholms översiktplan 1999 som ”stadsdel där särskild uppmärksamhet behöver ägnas åt kulturhistoriska värden”. Stråket från centrum upp till gamla Värsta Gård ovanför Svandammen är just en dylikt område. I planen omnämns att just detta backiga skogslandskap är det som präglade miljön i Spånga och Lillskogen bör därför bevaras i sin helhet. I Spångas historia som egnahems samhälle så sparades medvetet allmänna kuperade naturkvarter mellan villatomterna. Varför nu bebygga en av de sista för Spånga kvarvarande karaktäristiska naturmiljöer?

En exploatering enl. förslaget skulle förstöra den naturliga övergången från Spånga Centrum till bakomliggande Solhems villastad. Villabebyggelsen är av Stadsmuseet särskilt kulturhistoriskt värdefull miljö. Vi anser att planförslaget inte tar hänsyn till det lagskydd då den gröna K-märkningen (yttre gröna linjen i utkanten av området), se bild nedan, omfattar Lillskogen och bebyggelsen söder om.
Grön klassning innebär ett högt kulturhistoriskt värde att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Karta